Informatii generale si obiective

Scop si obiective

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “SOCIETATEA METROPOLITANĂ DE TRANSPORT TIMIŞOARA”, se constituie în scopul înfiinţării, organizării, reglementării, finanţării, exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a serviciului de transport public de persoane efectuat cu tramvaie, troleibuze, autobuze, transport naval respectiv alte moduri de transport (denumit în continuare Serviciul), pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre, precum şi realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional, destinate înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente Serviciului pe baza strategiei de dezvoltare a Serviciului (denumită în continuare Strategia de Dezvoltare).

Forma de gestiune a Serviciului se va realiza în baza unui contract de servicii publice, atribuit operatorului conform prevederilor prevederilor legale în vigoare la nivel național și comunitar. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară încheie și monitorizează contractele de servicii publice în numele și pe seama unităților administrativ- teritoriale membre.

Asociaţii declară că interesul comun ce stă la baza constituirii Asociaţiei este interesul general al locuitorilor de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale membre pentru îmbunătăţirea calităţii Serviciului, în condiţiile unor tarife şi/sau taxe care să respecte limitele de suportabilitate ale populaţiei şi principiul “poluatorul plăteşte”, atingerea şi respectarea standardelor europene privind protecţia mediului, precum şi creşterea capacităţii de atragere a fondurilor pentru finanţarea investiţiilor necesare în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară este persoană juridică de drept privat cu statut de utilitate publică recunoscut prin efectul legii, având ca scop:

a) Înfiintarea, organizarea, reglementarea, exploatarea, monitorizarea și gestionarea în comun a serviciului public de transport local în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, pe raza de competență a unităților adminitrativ- teritoriale membre.

b) Îmbunătățirea mobilității integrate prin administrarea coordonată și finanțarea corespunzătoare a serviciilor publice de transport în zona de influență în transport a Municipiului Timișoara prin următoarele:

– Stimularea cooperării intracomunitare în scopul realizării unor proiecte comune, conform legislaței naționale și comunitare.

– Stabilirea politicilor privind planificarea strategică, monitorizarea și avizarea activităților de transport în zona metropolitană pentru transportul cu: tramvaie, troleibuze, autobuze, transport naval respectiv trenuri regionale, alte mijloace terestre, pe apă și suspendate inclusiv alte sisteme de transport alternativ.

– Realizarea unor sisteme de transport spre aglomerația urbană Timișoara care să asigure o reducere accelerată a întârzierilor în circulația mijloacelor de transport.

– Creșterea calității transportului public local, a accesibilității si atractivității acestuia pentru satisfacerea mobilității populației care sa ducă la descurajarea utilizării autoturismelor personale si obținerea unei eficiențe energetice sporite în transportul public local.

Obiectivele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară sunt următoarele:

a) Să elaboreze şi să aprobe strategia de dezvoltare a Serviciului din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară.

b) Să monitorizeze derularea proiectelor de investiţii în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului.

c) Să constituie interfaţă pentru discuţii şi să fie un partener activ pentru autorităţile administraţiei publice locale în ceea ce priveşte aspectele de dezvoltare şi de gestiune a Serviciului, în scopul de a coordona politicile şi acţiunile de interes general.

d) Să elaboreze şi să aprobe caietul/caietele de sarcini şi regulamentul/regulamentele Serviciului.

e) Să elaboreze şi să aprobe documentaţiile de atribuire a contractului de servicii publice şi să stabilească condiţiile de participare şi criteriile de selecţie a operatorului, conform prevederilor legale în vigoare.

f) Să aprobe, să încheie și să modifice contractul(e) de servicii publice, în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre implicate, care vor avea împreună calitatea de delegatar, astfel cum este prevăzut de art. 30 din Legea nr. 51/2006 republicată cu modificările şi completările ulterioare. În funcţie de specificul activităţilor care compun Serviciul, delegatar pot fi toţi membrii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară, pentru toate activităţile sau numai o parte din aceştia pentru anumite activităţi.

g) Să monitorizeze executarea contractului de servicii publice şi să informeze regulat membrii săi despre aceasta, să urmărească îndeplinirea obligaţiilor asumate de operator (îndeosebi în ceea ce priveşte realizarea indicatorilor de performanţă, executarea lucrărilor încredinţate operatorilor şi calitatea Serviciului furnizat utilizatorilor) şi, în conformitate cu mandatul primit şi cu prevederile contractuale, să aplice penalităţile contractuale.

h) Să identifice şi să propună orice acţiuni vizând creşterea oportunităţilor de finanţare a proiectelor de investiţii în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului.

i) Să îmbunătăţească planificarea investiţiilor în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului.

j) Să elaboreze și să aprobe politica tarifară integrată din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară.

k) Să înființeze, dezvolte, modernizeze serviciul de transport local de persoane în interiorul și între unitățile administrativ- teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pe raza de competență a unităților administrativ- teritoriale membre.

l) Să realizeze investiții în sistemele de transport.

m) Să realizeze înfiintarea, extinderea și modernizarea sistemelor de transport conform Planului de mobilitate urbană durabilă aprobat prin HCLMT nr. 186/ 10.05.2016.

n) Stabilește și încheie parteneriate publice private în domeniul înființării, extinderii și modernizării sistemelor de transport.

o) Alte activități desfășurate conform prevederilor legale în vigoare.

Pentru realizarea obiectivelor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, prin prezentul Statut asociații mandatează S.M.T.T să exercite în numele și pe seama lor următoarele atribuții legate de Serviciu:

a) Urmărirea, monitorizarea şi raportarea indicatorilor de performanţă prin raportare la operatorul cu cele mai bune performanţe din domeniul transporturilor.

b) Restrângerea ariilor în care se manifestă condiţiile de monopol.

c) Protecția și conservarea mediului natural și construit.

d) Să asigure gestionarea serviciilor de utilităţi publice astfel încât să fie respectate obligaţiile specifice de serviciu public.

e) Să elaboreze şi să aprobe strategii proprii în vederea îmbunătăţirii şi dezvoltării serviciilor de utilităţi publice, utilizând principiul planificării strategice multianuale.

f) Să promoveze dezvoltarea şi/sau reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente sectorului serviciilor de utilităţi publice şi programe de protecţie a mediului pentru activităţile şi serviciile poluante.

g) Să consulte asociaţiile utilizatorilor în vederea stabilirii politicilor şi strategiilor locale şi a modalităţilor de organizare şi funcţionare a serviciilor.

h) Să informeze periodic utilizatorii asupra stării serviciilor de utilităţi publice şi asupra politicilor de dezvoltare a acestora.

i) Să medieze şi să soluţioneze conflictele dintre utilizatori şi operatori, la cererea uneia dintre părţi.

j) Să monitorizeze şi să controleze modul de respectare a obligaţiilor stabilite în sarcina operatorului, inclusiv cele asumate de operator prin contractul de servicii publice cu privire la: respectarea indicatorilor de performanţă şi a nivelurilor serviciilor, ajustarea periodică a tarifelor conform formulelor de ajustare negociate la încheierea contractului de servicii publice, cu respectarea dispoziţiilor Legii concurenţei nr. 21/1996, republicată, exploatarea eficientă şi în condiţii de siguranţă a sistemelor de utilităţi publice sau a altor bunuri aparţinând patrimoniului public şi/sau privat al unităţilor administrativ-teritoriale, aferente serviciilor, realizarea investiţiilor prevăzute în contractul de servicii publice în sarcina operatorului, de asigurare a protecţiei mediului şi a domeniului public, asigurare a protecţiei utilizatorilor.

k) Să stabilească cerinţele şi criteriile de participare şi selecţie a operatorilor la procedurile publice organizate pentru atribuirea contractului de servicii publice.

l) Să solicite informaţii cu privire la nivelul şi calitatea serviciului furnizat/prestat şi cu privire la modul de întreţinere, exploatare şi administrare a bunurilor din proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale, încredinţate pentru realizarea serviciului.

m) Să invite operatorul pentru audieri, în vederea concilierii diferendelor apărute în relaţia cu utilizatorii serviciilor.

n) Să aprobe stabilirea, ajustarea sau, după caz, modificarea preţurilor şi tarifelor serviciilor de utilităţi publice propuse de operatori, în baza metodologiilor elaborate de autorităţile de reglementare potrivit competenţelor acordate acestora prin legea specială.

o) Să monitorizeze şi să exercite controlul cu privire la furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice şi să ia măsurile necesare în cazul în care operatorul nu asigură indicatorii de performanţă şi continuitatea serviciilor pentru care s-a obligat.

p) Să sancţioneze operatorul în cazul în care acesta nu operează la nivelul indicatorilor de performantă şi eficienţă la care s-a obligat şi nu asigură continuitatea serviciilor.

q) Să rezilieze contractul de servicii publice în condiţiile şi situaţiile prevăzute de clauzele contractuale.

r) Să rezilieze unilateral contractul de servicii publice şi să organizeze o nouă procedură pentru delegarea gestiunii acestora, dacă constată şi dovedesc nerespectarea repetată de către operatori a obligaţiilor contractuale şi dacă operatorii nu adoptă programe de măsuri care să respecte condiţiile contractuale şi să asigure atingerea, într-un interval de timp prestabilit, a parametrilor de calitate asumaţi.

s) Să asigure un tratament egal pentru toţi operatorii, indiferent de forma de proprietate, de ţara de origine, de organizarea acestora şi de modul de gestiune adoptat.

ș) Să asigure un mediu de afaceri concurenţial transparent şi loial.

t) Să respecte angajamentele asumate faţă de operator prin hotărârea de dare în administrare a serviciului, respectiv prin clauzele contractuale stabilite prin contractul de servicii publice.

ț) Să asigure resursele necesare finanţării infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor, corespunzător clauzelor contractuale.

u) Să păstreze, în condiţiile legii, confidenţialitatea datelor şi informaţiilor economico-financiare privind activitatea operatorilor, altele decât cele de interes public.

v) Aprobarea modalității de gestiune a serviciului, prin hotărâre a Adunării Generale- în baza unui studiu de oportunitate, în funcție de natura și starea serviciului, de necesitatea asigurării celui mai bun raport preț/ calitate, de interesele actuale și de perspectivă ale unităților administrativ- teritoriale, precum și de mărimea și complexitatea sistemelor de utilități publice.

w) Să elaboreze în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară regulamentul serviciului și caietul de sarcini, în conformitate cu regulamentul cadru și cu caietul de sarcini cadru ale serviciului de transport public. Regulamentul serviciului și caietul de sarcini se supun informării/ aprobării unităților administrativ- teritoriale membre și se aprobă de Adunarea Generală a S.M.T.T.

x) Elaborarea şi aprobarea strategiilor proprii privind dezvoltarea serviciilor a programelor de reabilitare, extindere şi modernizare a sistemelor de utilităţi publice existente, precum şi a programelor de înfiinţare a unor noi sisteme, inclusiv cu consultarea operatorilor.

y) Aprobarea documentaţiei de atribuire, care va include obligatoriu proiectul contractului de servicii publice ce urmează a fi atribuit şi anexele obligatorii la acestea – în cazul gestiunii delegate.

z) Aprobarea modificării contractelor de servicii publice.

aa) Elaborarea şi aprobarea regulamentelor serviciilor, a caietelor de sarcini, a contractelor de furnizare/prestare a serviciilor şi a altor acte normative locale referitoare la serviciile de utilităţi publice, pe baza regulamentelor-cadru, a caietelor de sarcini-cadru şi a contractelor-cadru de furnizare/prestare ori a altor reglementări-cadru elaborate şi aprobate de autorităţile de reglementare competente.

ab) Stabilirea şi aprobarea anuală a taxelor pentru finanţarea serviciilor comunitare de utilităţi publice, în situaţiile prevăzute de legile speciale.

ac) Aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării preţurilor şi tarifelor, după caz, în condiţiile legii speciale, cu respectarea normelor metodologice/procedurilor elaborate şi aprobate de autorităţile de reglementare competente.

ad) Să refuze, în condiții justificate, aprobarea prețurilor și tarifelor propuse de operator.

ae) Regulile de guvernanţă corporativă prevăzute de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, se aplică în mod corespunzător şi operatorilor regionali.

af) În sensul dispoziţiilor art. 2 pct. 3 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, în cazul în care mai multe unităţi administrativ-teritoriale participă, prin asociere, la capitalul social al unei societăţi sau la patrimoniul unei regii autonome, atribuţiile de autoritate publică tutelară se exercită de unitatea administrativ-teritorială desemnată sau entitatea asociativă constituită conform prevederilor legale, după caz, aşa cum sunt prevăzute în actul constitutiv/de înfiinţare.

ag) Prin excepţie de la prevederile lit. af) pentru operatorii cărora li s-a delegat gestiunea serviciului de utilităţi publice, în baza unui contract de delegare a gestiunii încheiat cu o asociaţie de dezvoltare intercomunitară, atribuţiile de autoritate tutelară se exercită de către asociaţia de dezvoltare intercomunitară, în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale.

– Donaţii, sponsorizari, legate; dobânzile rezultate din orice formă de plasament a disponibilităților financiare în condițiile legii; evenimente publice, conferințe, simpozioane la care Asociația de Dezvoltare Intercomunitară este organizator sau co-organizator; venituri obținute din publicații, publicitate și redevențe; venituri obținute din programe de finantare internă sau externă impelementate de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară; orice alte venituri, în condițiile legii.

În vederea realizării de investiții, cheltuieli de funcționare respectiv urmărire, supraveghere și control a sistemului de transport conform contractului de servicii publice încheiat cu operatorul (i) de transport, Asociația va încasa lunar un procent de 10% aplicat la contravaloarea titlurilor de călătorie emise conform prevederilor legale și vândute de către operator(i) de transport în luna precedentă încasării. Lunar, suma stabilită în modalitatea mai sus prezentată va fi încasată prin compensare cu sumele datorate către operator(i) de transport.