Prezentare asociatie

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Societatea Metropolitană de Transport Timișoara” a fost constituită în anul 2009 în scopul înființării, organizării, reglementării, exploatării, monitorizării și gestionării în comun a serviciului de transport public local, pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre, precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional destinate înființării, modernizării și/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente Serviciului, pe baza strategiei de dezvoltare a Serviciului. Interesul comun ce stă la baza constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară este interesul general al locuitorilor de pe raza unităților administrativ-teritoriale membre pentru îmbunătățirea calității Serviciului, în condițiile unor tarife și/sau taxe care să respecte limitele de suportabilitate ale populației și principiul “poluatorul plătește”, atingerea și respectarea standardelor europene privind protecția mediului, precum și creșterea capacității de atragere a fondurilor pentru finanțarea investițiilor necesare în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului.

Pentru realizarea obiectivelor, asociații mandatează Societatea Metropolitană de Transport Timișoara, prin statutul său, să exercite în numele și pentru unitățile administrativ-teritoriale membre atribuții legate de serviciul de transport privind planificarea, reglementarea, atribuirea, contractarea, monitorizarea și controlul serviciului, tarifarea, realizarea și implementarea programelor de dezvoltare, sub aprobarea apriorică a asociaților, prin vot cu pondere proporțională cu populația fiecăruia.

Societatea Metropolitană de Transport Timișoara, urmărește în condițiile legii prin strategiile pe care le va adopta următoarele:

– dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și lung a serviciilor de transport public de persoane în concordanță cu programele de dezvoltare economica- socială a unităților administrativ- teritoriale membre, precum și a infrastructurii aferente acestora

– satisfacerea în condiții optime a nevoilor populației, precum și ale instituțiilor publice și agenților economici de pe raza administrativ – teritorială a unităților administrativ- teritoriale membre pe care le deservește prin serviciile de transport

– gestionarea serviciilor de transport public local de persoane pe criterii de competitivitate și eficientă managerială

– îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor prin promovarea calității și eficienței transportului public local de persoane

– asigurarea capacității suficiente de transport pe rute aglomerate

– promovarea reabilitării infrastructurii aferente serviciilor de transport public local de persoane

– acordarea de facilități unor categorii de persoane, defavorizate din punct de vedere social

Conducerea SMTT:

  1. Adunarea Generala formata din reprezentantii desemnati a UAT membrii prin Hotarari ale autoritatilor deliberative.
  2. Consiliul Director format din 5 membrii a UAT urilor membre.
  3. Director General.